POLYCON ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.POLYCON.GR


ΓΕΝΙΚΑ

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών της www.polycon.gr προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη συμφωνία με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα της.  Εάν δεν συμφωνείτε, δεν θα πρέπει να κάνετε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Η περαιτέρω χρήση ισοδυναμεί με αυτόματη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω όρων. 

Γενικοί Όροι

Η ιστοσελίδα www.polycon.gr είναι ένα ενημερωτικό και ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρεία με την επωνυμία POLYCON ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ και το διακριτικό τίτλο POLYCON ΙΚΕ που εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής, Πλουτάρχου 21, Τ.Κ. 15351 εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 800807553 και Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ, με τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 210-8000448, (στο εξής χάριν συντομίας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ).

H ιστοσελίδα μας μαζί με το λειτουργούν σε αυτήν ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) δίνει τη δυνατότητα τόσο στους πελάτες μας όσο και σε όλους τους χρήστες του internet να ενημερωθούν άμεσα για τα προϊόντα που προσφέρει η εταιρεία μας, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους ηλεκτρονικά.

Ο επισκέπτης/χρήστης που αποδέχεται τους παρακάτω όρους, συναποδέχεται και την Πολιτική Απορρήτου η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων. Η Πολιτική Απορρήτου εξηγεί  τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που υποβάλλονται στην ιστοσελίδα ή στις πλατφόρμες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος (e-shop). O επισκέπτης/χρήστης που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας ή/και του ηλεκτρονικού καταστήματος τεκμαίρεται ότι έχει διαβάσει την Πολιτική Απορρήτου και συμφωνεί με τους όρους της.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα καθώς και την Πολιτική Απορρήτου που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων όρων, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες/επισκέπτες και καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από την παρούσα ιστοσελίδα ή δια ενημερώσεων που αναρτώνται στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σήμα

 Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων και της επωνυμίας, της διεύθυνσης ηλεκτρονικής σελίδας (URL), του διακριτικού τίτλου, των σημάτων, των λογοτύπων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, λογισμικού, ρυθμίσεων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και των Διεθνών Συμβάσεων. Το όνομα χώρου (domain name) www.polycon.gr  είναι νομότυπα καταχωρημένο στη βάση δεδομένων της Ελληνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και ως εκ τούτου προστατεύεται από το σύνολο των οικείων διατάξεων ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των αποφάσεων της ΕΕΤΤ ως όνομα χώρου (domain name). Όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών (π.χ. συνεργαζόμενων ιστοσελίδων, μελών ή εταιριών), η προστασία τους βαραίνει αποκλειστικά και μόνο τους δικαιούχους.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο της ιστοσελίδας. Η αναπαραγωγή, αναλογική ή ψηφιακή εγγραφή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, μεταποίηση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, τα σήματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν την ηλεκτρονική σελίδα ή τις υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν αλλά και στους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, η Εταιρία χορηγεί στον επισκέπτη/χρήστη, για τις ανάγκες χρησιμοποίησης της ιστοσελίδας, ένα αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας και των περιεχομένων αυτής. Ως εκ τούτου ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια, μέσω της οποίας σκοπείται η τροποποίηση, αναπαραγωγή, δημόσια παρουσίαση ή χρησιμοποίηση της ιστοσελίδας και των στοιχείων της για οποιονδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό.

Επιτρέπεται εξαιρετικά η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η έλλειψη πρόθεσης για εμπορική εκμετάλλευση Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί αυτό να ερμηνευθεί ως ένδειξη βούλησης παραχώρησης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εκ μέρους της εταιρείας.

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος www.polycon.gr

 Ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της αποδέχεται ότι θα χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη. Η χρήση του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που παρέχονται από την Εταιρία πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει τη χρήση τους από τρίτους. Ως εκ τούτου υποχρεούται ο επισκέπτης/χρήστης να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία των υπηρεσιών του ή που περιορίζουν τη χρήση της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος από τρίτους.

Ενδεικτικώς ο επισκέπτης/χρήστης με το παρόν εγγυάται:

Ότι δεν θα παραβιάζει οποιαδήποτε άρθρο της κείμενης νομοθεσίας, διατάξεως, κανονισμού και καταστατικού.

Ότι θα απέχει από κάθε δημοσίευση και μετάδοση πληροφοριών συκοφαντικών, δυσφημιστικών ή προσβλητικών και για την Εταιρία και για τρίτους. Θα απέχει επίσης από κάθε δημοσίευση περιεχομένου, που είναι παράνομο, απειλητικό, άσεμνο, χυδαίο, που δύναται να συνιστά παραβίαση της προσωπικότητας και του απορρήτου τρίτου προσώπου ή που εκφράζει διακρίσεις με βάση τη φυλή, το φύλο, τη θρησκεία, την υπηκοότητα, τη σωματική ανικανότητα, το σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ηλικία.

Ότι θα απέχει από κάθε ενέργεια που θα παραβιάζει το όνομα, το λογότυπο, το εμπορικό σήμα, την ευρεσιτεχνία, το εμπορικό απόρρητο και τα πνευματικά και ιδιοκτησιακά δικαιώματα της Εταιρίας και των τρίτων.

Περαιτέρω αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην Εταιρία από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιου είδους χρήση από τις ενδεικτικά προαναφερόμενες, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αυτόματης διαγραφής του λογαριασμού του χρήστη, χωρίς προειδοποίηση προχωρώντας σε κάθε ενέργεια που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις, ενώ δικαιούται να διεκδικήσει αποζημίωση για κάθε ζημία που προκαλείται από αδικοπρακτική συμπεριφορά του.

Ο χρήστης της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος ευθύνεται επίσης για τη διατήρηση της μυστικότητας του λογαριασμού του και των στοιχείων πρόσβασης σε αυτόν, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε κακόβουλη χρήση από τρίτους και φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην Εταιρία από παράλειψη της υποχρέωσής του αυτής διαφύλαξης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιου είδους χρήση από τις ενδεικτικά προαναφερόμενες, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αυτόματης διαγραφής του χωρίς προειδοποίηση προχωρώντας σε κάθε ενέργεια που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις.

Ο χρήστης  φέρει την ευθύνη για κάθε ενέργεια και εργασία που εκτελείται κάτω από το λογαριασμό του. Οφείλει επομένως να διασφαλίσει ότι τόσο ο ίδιος όσο οποιοσδήποτε άλλος κατ’ εξουσιοδότησή του χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα για να απολαύσουν τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος συμμορφώνονται με όλες τις προβλέψεις αυτής της συμφωνίας καθώς και με κάθε εφαρμοστέα διάταξη νόμου του εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που σχετίζονται με τη λήψη, αποθήκευση και διακίνηση προσωπικών δεδομένων και καθ’ όλη τη διάρκεια χρήσης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.

Ο χρήστης:

α) Φέρει την απόλυτη ευθύνη για την ακρίβεια και την ποιότητα των δεδομένων που καταχωρεί στην ιστοσελίδα και δη στην πλατφόρμα του ηλεκτρονικού καταστήματος.

β) Έχει την υποχρέωση να αποτρέπει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην ιστοσελίδα με τα καταχωρημένα από αυτόν στοιχεία και να ενημερώνει την Polycon σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται χρήση χωρίς εξουσιοδότηση ή ειδική άδεια.

O χρήστης  ευθύνεται πλήρως για κάθε λανθασμένη –κατά τη διαδικασία αγοράς προϊόντων- καταχώριση στοιχείων της πιστωτικής ή χρεωστικής του κάρτας που μπορεί να ζημιώσει αυτόν χωρίς καμία υπαιτιότητα της Polycon, κατά της οποίας δε δύναται να προβάλει καμία αξίωση εξ αυτού του λόγου. Ομοίως σε περίπτωση υποκλοπής των ως άνω στοιχείων πληρωμής που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Polycon αλλά σε κενό του λογισμικού προστασίας του χρήστη από ιούς, ευθύνεται απολύτως ο τελευταίος.

Ο χρήστης έχει την ευθύνη, μετά την εγγραφή του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και κατά τη διαδικασία αγοράς προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος να καταχωρίσει ο ίδιος ορθώς τα αιτούμενα για την ολοκλήρωση της συναλλαγής ατομικά του στοιχεία.

Περιορισμός ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει καμία υποχρέωση ως ακολούθως:

Δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσή τους, για οποιαδήποτε αιτία.

Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα καθόσον η διαθεσιμότητα αυτών όπως εμφανίζεται στο e-shop ενδέχεται, για τεχνικούς λόγους, να μην ανταποκρίνεται στην πραγματική διαθεσιμότητα των προϊόντων. Στην περίπτωση αυτή ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο χρήστη/πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Αντιθέτως, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στις ιστοσελίδες του e-shop, τόσο όσον αφορά την εμφάνιση των ουσιωδών τεχνικών χαρακτηριστικών των διατιθέμενων προϊόντων, όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες, από το ηλεκτρονικό κατάστημα της, υπηρεσίες με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών ή άλλων λαθών, που έχουν προκύψει ακούσια.

Δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε οποιονδήποτε τρίτο και θα προέρχεται από την παραβίαση των ως άνω υπό 4 όρων.

Δεν ευθύνεται για τυχόν παραβίαση των διατάξεων περί προσωπικών δεδομένων η οποία γίνεται από τον επισκέπτη/χρήστη, χωρίς υπαιτιότητα της Εταιρείας, καθώς και των λοιπών γενικών όρων όπως περιγράφονται ανωτέρω και κατωτέρω.

Δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε λανθασμένη –κατά τη διαδικασία αγοράς προϊόντων μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος- καταχώριση στοιχείων της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας του χρήστη καθώς και για κάθε λανθασμένη καταχώριση στοιχείων στο σύστημα PAYPAL που μπορεί να ζημιώσει τον τελευταίο χωρίς καμία υπαιτιότητα της Polycon, ούτε στην περίπτωση υποκλοπής των ως άνω στοιχείων πληρωμής που δεν οφείλεται σε σφάλμα του λογισμικού της πλατφόρμας της τελευταίας.

Δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από την εσφαλμένη καταχώριση στοιχείων από τον χρήστη καθώς και από οποιαδήποτε εκ μέρους τους ψευδή βεβαίωση ή δήλωση.

Δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης από την χρήση των σελίδων, υπηρεσιών και επιλογών της, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης δεν εγγυάται ότι η ίδια ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές “servers” μέσω των οποίων αυτοί τίθενται στη διάθεσή των επισκεπτών της Ιστοσελίδας παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή / και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Φέρει απλώς την ευθύνη της άμεσης ή της ταχύτερης δυνατής αποκατάστασης της λειτουργίας της ιστοσελίδας σε κάθε περίπτωση τεχνικού προβλήματος.

Παραγγελίες και Αποστολή

Δικαίωμα παραγγελίας έχουν άτομα με συμπληρωμένο το 18 έτος της ηλικίας τους. Σε περίπτωση ψευδών ή αλλοιωμένων στοιχείων η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη και επιβαρύνει τον αγοραστή με τα έξοδα αποστολής του αντικειμένου. Η παραγγελία ισχύει αφότου συμπληρωθούν τα απαιτούμενα πεδία στην φόρμα ηλεκτρονικής παραγγελίας του www.polycon.gr. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία κρίνεται απαραίτητο να αναγνωστούν και να κατανοηθούν οι όροι χρήσης καθώς και να γίνει η αποδοχή τους. Μερική ή ολική ακύρωση ή και αλλαγή της παραγγελίας γίνεται μόνο αφού έχει ενημερωθεί έγκαιρα η Polycon με τηλ 2108000448ή email [email protected] πριν την παραλαβή του αντικειμένου από την εταιρεία διανομής. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο αγοραστής επιβαρύνεται τα έξοδα αποστολής από και προς την εταιρεία, σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο της συνεργαζόμενης εταιρείας διανομής. Σε περίπτωση λάθους καταχώρησης ως προς το απόθεμα του προϊόντος η Polycon θα ενημερώσει άμεσα τον αγοραστή ώστε να ακυρωθεί ή τροποποιηθεί η παραγγελία του.

Τιμοκατάλογος

Οι αναρτημένες τιμές των προϊόντων στο ηλεκτρονικό κατάστημα βρίσκονται πάντα σε ευανάγνωστη θέση πλησίον του κάθε προϊόντος. Οι τιμές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση από όπως η εταιρεία κρίνει απαραίτητο. Οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.. Ο αγοραστής με την επιβεβαίωση της παραγγελίας οριστικοποιεί ότι θα παραλάβει το προϊόν στην τιμή που αποδέχτηκε ακόμα κι αν τροποποιηθεί η τιμή του προϊόντος σε μέλλοντα χρόνο. Σε περίπτωση λάθους καταχώρησης ως προς την τιμή του προϊόντος η Polycon  θα ενημερώσει άμεσα τον αγοραστή και διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία του.

Τρόποι πληρωμής

Είναι δυνατή μόνο η αποστολή των παραγγελθέντων προϊόντων, ως εκ τούτου οι επιλογές πληρωμής είναι οι ακόλουθες:

Α) Μέσω χρέωσης αντικαταβολής κατά την παράδοση από την εκάστοτε συνεργαζόμενη εταιρεία διανομής (courier).

Β) Με τη χρήση κάρτας πιστωτικής/χρεωστικής

Αναλυτικά για τους Τρόπους Πληρωμής μπορείτε στη σχετική σελίδα της ιστοσελίδας που αφορά στους τρόπους πληρωμής.

Για την έκδοση τιμολογίου που υπάγεται στο καθεστώς 39Α. (Κινητά, Tablet, Laptop, Παιχνιδομηχανές). απαιτούνται να αποσταλούν με e-mail στην εταιρεία τα παρακάτω έγγραφα 

Προσωποποιημένη Ταυτότητα από το Taxis.

Έναρξη εταιρείας αναγράφοντας εκπρόσωπο και διαχειριστή εταιρείας.

Αποδεικτικό από την συνεργαζόμενη τράπεζα πως ο λογαριασμός είναι εταιρικός – όψεως (όχι προσωπικός). υπογεγραμμένο και σφραγισμένο αν η πληρωμή γίνει με κάρτα.

Αποστολή και έξοδα μεταφοράς

Το κόστος και η ευθύνη μεταφοράς των προϊόντων επιβαρύνουν τον αγοραστή. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Polycon δέχεται παραγγελίες που αφορούν παραδόσεις προϊόντων μόνο εντός Ελλάδος. Το ύψος των εξόδων μεταφοράς ορίζεται από την εκάστοτε συνεργαζόμενη εταιρεία διανομής (courier) βάσει του τιμοκαταλόγου της και επιβαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον αγοραστή. Οι παραγγελίες των προϊόντων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με την ένδειξη «Διαθέσιμο» εκτελούνται και τα προϊόντα παραδίδονται στη συνεργαζόμενη εταιρεία διανομής εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την αποδοχή της κάθε παραγγελίας από την Polycon. Η παράδοση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών ισχύει εφόσον η παραγγελία καταχωρείται και γίνεται αποδεκτή από την Polycon  μέσα σε εργάσιμο οκτάωρο (9:00πμ – 17:00μμ) εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών.
Οι παραγγελίες που περιλαμβάνουν προϊόντα σε παραγγελία (με την ένδειξη «Αναμένεται σύντομα» ή «Κατόπιν παραγγελίας») αποστέλλονται μετά την συλλογή όλων των προϊόντων στις κεντρικές αποθήκες της εταιρίας. Δεν αποκλείεται τμηματική αποστολή επιμέρους προϊόντων μίας παραγγελίας. Σε περίπτωση τμηματικής αποστολής μιας παραγγελίας η χρέωση των μεταφορικών γίνεται άπαξ.

Τρόπος παράδοσης παραγγελίας- χρεώσεις για παραδόσεις 

Τα προϊόντα που έχουν παραγγελθεί, αποστέλλονται στη διεύθυνση και στον παραλήπτη που ο πελάτης έχει δηλώσει κατά την υποβολή της παραγγελίας του. Η Polycon επιλέγει ελεύθερα τα μέσα αποστολής. Η αποστολή των πωληθέντων γίνεται χωρίς χρέωση του πελάτη, ανεξαρτήτως μεγέθους των παραδοτέων, εφόσον το συνολικό τίμημα της παραγγελίας υπερβαίνει το ποσό των 200€. Για τις παραγγελίες αξίας κάτω των 200€  ο πελάτης επιβαρύνεται με κόστος μεταφοράς ως εξής:

5€ για παραγγελίες εντός Αττικής

8€ για παραγγελίες εκτός Αττικής

14€ για παραγγελίες σε απομακρυσμένες περιοχές και προϊόντων μεγάλου όγκου (διαστάσεων άνω των 110εκ. *19εκ. *59 εκ.)

Η παράδοση των προϊόντων γίνεται εντός 3 ημερών από τη στιγμή παραλαβής από την εταιρεία διανομής και μπορεί να μεταβληθεί έως 48 ώρες ανάλογα με την χιλιομετρική απόσταση (εκτός δυσπρόσιτων περιοχών) . Σε περίπτωση ειδικών συνθηκών και ανωτέρας βίας (απεργίες, φυσικές καταστροφές, αργίες κλπ.) η Polycon δεν φέρει καμία ευθύνη για την καθυστέρηση παράδοσης του προϊόντος.

Ασφάλεια συναλλαγών

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του ή του παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά. Η σύνδεσή σας σε αυτό είναι ασφαλής διότι χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer). Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Οι παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος αποτελούν συνάψεις σύμβασης πωλήσεως εξ αποστάσεως, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 (όπως αυτός ισχύει σήμερα) και των τροποποιήσεων που αναφέρονται στο ΠΔ 131/2003 (ΦΕΚ Α’ 116/16.05.2003).

Ο χρήστης έχει δικαίωμα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα (εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος ηλικίας και δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Παραγγελίες μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν από νομίμους εκπροσώπους νομικών προσώπων. Η POLYCON, επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αξιώσει την επιστροφή από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελιών που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

Πολιτική Επιστροφών-Υπαναχώρηση

Γενικά

Ο πελάτης υποχρεούται κατά την παραλαβή, να αποσυσκευάσει και να ελέγξει τα προϊόντα για να επιβεβαιώσει την ανυπαρξία εξωτερικών, αισθητικών ελαττωμάτων, και στην περίπτωση που υπάρχουν δικαιούται να αρνηθεί την παραλαβή του είδους και να το επιστρέψει στον διανομέα. Ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει ένα προϊόν που διαπίστωσε ότι υπάρχουν αισθητικά ελαττώματα εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του είδους. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ο πελάτης χάνει κάθε σχετικό δικαίωμα και θεωρείται ότι το όποιο ελάττωμα προκλήθηκε μετά την παράδοση. Η Polycon υποχρεούται σε σύντομο χρονικό διάστημα να προβεί σε αντικατάσταση του είδους αυτού με άλλο, χωρίς το ελάττωμα. Σε περίπτωση ανεπιφύλακτης παραλαβής του είδους θεωρείται ότι αυτό παραδόθηκε σε άριστη εξωτερική κατάσταση χωρίς ελαττώματα.

 Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να επιστρέψει ένα προϊόν χωρίς να υπάρχει κάποιο ελάττωμα (υπαναχώρηση αγοράς),  μπορεί να το πραγματοποιήσει εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του είδους με δικά του έξοδα αποστολής.

Επιστροφές προϊόντων με χρέωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η επιστροφή προϊόντων πραγματοποιείται με χρέωση της Polycon στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Σε περίπτωση που το προϊόν που παραδόθηκε είναι διαφορετικό από το προϊόν που έχει παραγγελθεί από τον πελάτη σε είδος ή ποσότητα.

Σε περίπτωση που κατά την παράδοση το προϊόν έχει συσκευασία κατεστραμμένη, ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το προϊόν φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα (εφόσον αυτό βεβαιωθεί από τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή που παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας) .

Στην περίπτωση κατεστραμμένης συσκευασίας, ο πελάτης δικαιούται να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος εξ αρχής και να ζητήσει την αντικατάστασή του, κατόπιν συνεννόησης με την Polycon. 

Όροι Επιστροφής προϊόντων:

Στις περιπτώσεις επιστροφής με χρέωση της εταιρείας τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη και στο χρόνο που συμφωνήθηκε. Τυχόν καθυστέρηση εκ μέρους του πελάτη δικαιολογείται μόνον για λόγους ανώτερης βίας, διαφορετικά το δικαίωμα αντικατάστασης δεν ισχύει.

 Για όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του (εκτός αν πρόκειται ελάττωμα που διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει).

Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, θα πραγματοποιείται αντικατάσταση ή εναλλακτικά, αν το επιθυμεί ο πελάτης, ακύρωση της συναλλαγής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα από την Polycon. Σε περίπτωση ακύρωσης, η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται τον ίδιο τρόπο που έγινε και η πληρωμή τους. Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η Polycon θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της Polycon πλέον. Η Polycon κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού.

Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά (αντικαταβολή), θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του με κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης που θα υποδείξει ο πελάτης στην Polycon εντός 7 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος που έχει ελάττωμα ή είναι προς επιστροφή.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Επιστροφές προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA):

Σε περίπτωση που κάποιο/α προϊόν/ντα διαπιστωθεί/ούν ότι είναι ελαττωματικό/ά κατά την παράδοση του στον πελάτη (καλούμενο εφεξής για συντομία DOA), η επιστροφή αυτού/αυτών θα γίνεται επίσης με χρέωση της Polycon.

Στην περίπτωση αυτή, η επιστροφή του/των ελαττωματικού/ών προϊόντος/ων μπορεί να γίνει είτε από τον ίδιο τον πελάτη με αποστολή αυτού/αυτών, επιβαρυνόμενη η Polycon με τα έξοδα παραλαβής του. Ο πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Ηλεκτρονικό κατάστημα της Polycon και να συνεννοηθεί για τον τρόπο αποστολής του ελαττωματικού προϊόντος.

Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA) θα γίνεται αποδεκτή εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής κ.ο.κ) καθώς και την συσκευασία του.

Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων (DOA), και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί αυτά από την Polycon, θα γίνεται αντικατάσταση του είδους με όμοια συσκευή (κατάστασης και χαρακτηριστικών, κλπ).

Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση, θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, με τον τρόπο που αυτός κατέβαλε την αξία τους. Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η Polycon θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Η εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού.

Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά (αντικαταβολή), θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του με κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης που θα υποδείξει ο πελάτης στην Polycon, εντός 7 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος που έχει ελάττωμα ή είναι προς επιστροφή.

Εάν ο πελάτης έχει αγοράσει ένα προϊόν που έχει θεωρηθεί ελαττωματικό κατά την παράδοση (DOA), και έχει δικαίωμα επιστροφής αυτού τότε μπορεί να επιστρέψει και τα συμπληρωματικά προϊόντα του είδους αυτού (για παράδειγμα, αν μία κουζινομηχανή θεωρηθεί ελαττωματική κατά την παράδοση, ο πελάτης έχει την δυνατότητα να επιστρέψει και τα συμπληρωματικά αξεσουάρ που είχε αγοράσει μαζί με την εν λόγω κουζινομηχανή).

Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος από τον πελάτη και που κατά τον έλεγχο λειτουργίας από τη Polycon  δεν διαπιστώθηκε ελαττωματική λειτουργία, τότε το προϊόν επιστρέφετε στον πελάτη και όλα τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη.

Ασφαλή προϊόντα – Όροι εγγύησης

Τα διατιθέμενα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ προϊόντα είναι προϊόντα διαρκείας τα οποία φέρουν κάθε απαραίτητη πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας. Τα προϊόντα συνοδεύονται από γραπτές οδηγίες χρήσης (πλην των απλών στη χρήση προϊόντων) και από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας εύλογης διάρκειας, στην ελληνική γλώσσα. Το έντυπο της εγγύησης περιλαμβάνει πάντοτε την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενό της, τη διάρκειά της, την τοπική έκταση ισχύος της, καθώς και τα δικαιώματα που παρέχει το εφαρμοστέο δίκαιο. Η εγγύηση της συσκευής έχει διάρκεια σύμφωνα με το κατασκευαστή από την ημερομηνία αγοράς της και επιτρέπει τη δωρεάν αποκατάσταση του προβλήματος, εφ’ όσον πληρούνται οι παρακάτω όροι:

Να υπάρχει η εγγύηση της αντιπροσωπείας και η απόδειξη αγοράς συσκευής.

Να μην έχουν αλλοιωθεί τα σταθερά στοιχεία της συσκευής ( Σειριακός αριθμός -SerialNo.)

Να μην εξαιρείται η βλάβη με βάση το έντυπο της εγγύησης του κατασκευαστή.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι ως άνω όροι και προϋποθέσεις διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων θα επιλύεται στα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

Συνεχώς το polycon.gr επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα του, και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, θα ανανεώνει και τη παρούσα πολιτική. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο των παρόντων όρων ή της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική δύναται να τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.

Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε πάντα στη διάθεση σας είτε μέσω τηλεφώνου στο 2108000448, είτε μέσω e-mail στο [email protected]

MENU